1. Algemeen

1.1 Onder deze Verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan:
Opdrachtnemer: GeldSaam, gevestigd Bastion 55, 3823 BR te Amersfoort.
Opdrachtgever: De contractuele wederpartij van de Opdrachtnemer

1.2 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedereaanbieding, offerte en overeenkomst, gesloten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, tenzij van deze
Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met
Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen
aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding en/of offerte altijd na 30 dagen.
2.2. Opdrachtnemer kan niet aan haar aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het
maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of
verschrijving bevat.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever van de aanbieding en/of offerte van Opdrachtnemer.
2.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3. Wijziging overeenkomst

3.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de overeenkomst.
3.2 Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen is. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijke opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
3.3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

4. Uitvoering overeenkomst

4.1 De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of
indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken
een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve
schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
4.2 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.3 Opdrachtnemer heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het
Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht
werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos
zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
4.4 Opdrachtnemer heeft het recht om de overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Opdrachtnemer het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door Opdrachtgever niet wordt betaald, is Opdrachtnemer niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de overeenkomst op te schorten.
4.5 Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deovereenkomst of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, aan Opdrachtnemer.
4.6 Indien de voorgaande gegevens of instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van Opdrachtgever. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5. Geheimhouding

5.1 Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle
feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming, waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. De geheimhoudingsplicht
omvat tevens alle gegevens van werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de opdracht kennis is genomen.

6. Beëindiging overeenkomst

6.1 Opdrachtnemer en Opdrachtgever kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen, tenzij anders bepaald in de overeenkomst.
6.2 Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als Opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen afgesproken termijn aan zijn of haar financiële verplichtingen te voldoen.
6.3 Indien Opdrachtgever zonder vooraf schriftelijke opgaaf van reden van (on)voorziene omstandigheden niet communiceert met of reageert op Opdrachtnemer voor een periode van twee weken of langer, terwijl Opdrachtnemer veelvuldig contact heeft gezocht, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst met Opdrachtgever op te schorten en/of te beëindigen. Opdrachtnemer is gerechtigd Opdrachtgever geen restitutie te betalen. Eventuele extra kosten die worden gemaakt zijn voor rekening van Opdrachtgever.
6.4 Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de
overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.

7. Prijzen en tarieven

7.1 De in offertes, aanbiedingen en overeenkomsten vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de
overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reisen verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
7.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW) voordoen na het afsluiten van de overeenkomst, dan wel na het versturen van een aanbieding en/of offerte.
7.3 Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst het tarief wordt verhoogd om andere redenen dan genoemd in 7.2.
7.4 Opdrachtnemer zal Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het tarief in kennis stellen. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan, vermelden.

8. Betalingsvoorwaarden

8.1 Opdrachtgever dient de facturen te voldoen binnen 14 mdagen na factuurdatum.
8.2 Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde bedrag, enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
8.3 Opdrachtnemer en Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
8.4 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
8.5 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en treedt de wettelijke rente in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.
8.6 Als Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn of haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, mmomenteel het ‘besluit vergoeding van buitengerechtelijke incasso kosten’. Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. Eventuele gemaakte gerechtelijke kosten en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald.

9. Ontbinding

9.1 Indien Opdrachtgever een verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
9.2 Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
– na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
– Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst en
deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– door de vertraging aan zijde van Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal worden nagekomen;
– zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd;
– Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn of haar eigendom;
– Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
– Opdrachtgever komt te overlijden.
9.3 Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
9.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
9.5 Indien Opdrachtnemer de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
9.6 Indien de ontbinding is toe te rekenen aan Opdrachtgever, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de Opdrachtnemerm geleden schade.

10. Overmacht

10.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
10.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen en waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te
komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen.
10.3 Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst door Opdrachtnemer in redelijkheid niet van Opdrachtgever mag worden verlangd.
10.4 Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.
10.5 In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht deovereenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
10.6 Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever kunnen, gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
10.7 Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur
van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
10.8 Indien Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke
overeenkomst.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
11.2 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die Opdrachtgever heeft
genomen, al dan niet in overleg met Opdrachtnemer. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de gemaakte keuzes.
11.3 Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat Opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Opdrachtnemer heeft gemeld.
11.4 Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat in verband met die verzekering wordt gedragen.
11.5 Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk
uitgesloten.
11.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor: fouten of tekortkomingen in het materiaal of de informatie die door Opdrachtgever ter hand is gesteld, en voor:
misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de
Opdrachtgever zoals het niet tijdig aanleveren van volledige, deugdelijk en duidelijk gegevens of materialen.
11.7 Voor alle vorderingen en verweren jegens Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, een verjaringstermijn van één jaar.

12. Vrijwaring

12.1 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.

13. Intellectuele eigendom

13.1 Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en de andere intellectuele wet- en regelgeving.
Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien Opdrachtgever zijn/haar woonplaats in het buitenland heeft.
14.2 De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
14.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter zoen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.